"แบ่งปันรอยยิ้ม    แม่พิมพ์คุณภาพ"

 

 

นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยการ

 

 
 

 
 

 


บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

๑. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์เรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

๓. จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

๔. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ

๕. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา

๖. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

๗. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด

๘. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย กำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 

ระเบียบการรับสมัคร

  สิทธิคนพิการตามกฎหมาย

  ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

  ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

  ติดต่อเรา

  แผนที่

 

 

 

 เริ่ม 01/08/2557

 คุณเข้าชมลำดับที่

Free Hit Counters


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 
Tel : 0-2147-5244  Fax : 0-2147-5244
 
Email : nbp.sec@hotmail.com www.nonthaburispc.com