"แบ่งปันรอยยิ้ม    แม่พิมพ์คุณภาพ"

 

 

นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยการ

 

 
 

 
 

 


เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารประชาสัมพันธ์
แบบขอรับทุนฯ มูลนิธิคุณพุ่ม ดาวน์โหลด
โรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม
แบบประเมินนักเรียนภาวะเสี่ยง ดาวน์โหลด
แบบประเมิน รร เรียนรวม ดาวน์โหลด
แบบประเมิน รร ต้นแบบ ดาวน์โหลด
แบบประเมิน รร คู่ขนาน ดาวน์โหลด
สารสนเทศ
สารสนเทศสถานศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
สารสนเทศสถานศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
สารสนเทศสถานศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
ประกาศศูนย์
กำหนดค่าเป้าหมาย ดาวน์โหลด
มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลด
แบบบันทึก
แบบบันทึกการให้บริการแก่คนพิการ ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความงานวิชาการ ดาวน์โหลด
บันทึกการประชุมผู้ปกครอง ดาวน์โหลด
บันทึกการให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เพื่อนร่วมงาน ดาวน์โหลด
บันทึกการร่วมงานกับชุมชน ดาวน์โหลด
บันทึกการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ดาวน์โหลด
แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำ ดาวน์โหลด
สมุดพกนักเรียน ดาวน์โหลด
SAR
SAR 2560 ดาวน์โหลด
SAR 2559 ดาวน์โหลด
SAR 2558 ดาวน์โหลด
SAR 2557 ดาวน์โหลด
SAR 2556 ดาวน์โหลด
แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก
แบบตอบรับคูปองและรายงานการจ่ายคูปอง ดาวน์โหลด
หนังสือขอยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการคูปอง ดาวน์โหลด
หนังสือส่งเอกสารหลักฐาน ดาวน์โหลด
แบบสรุปการให้บริการสอนเสริมและผลิตสื่อ ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินหน่วยให้บริการที่ไม่เป็นส่วนราชการ ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินหน่วยให้บริการที่เป็นส่วนราชการ ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินผู้ให้บริการ ดาวน์โหลด
ใบสมัครเป็นหน่วยบริการ ดาวน์โหลด
ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการ ดาวน์โหลด
แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ดาวน์โหลด
IEP
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มIEP ดาวน์โหลด
แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผน IIP ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผน IEP ขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
หนังสือ
ประเภทของคนพิการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการ ดาวน์โหลด
แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ดาวน์โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ดาวน์โหลด
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก บัญชี ค ดาวน์โหลด
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ข (2) ดาวน์โหลด
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ข (1) ดาวน์โหลด
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ก (3) ดาวน์โหลด
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ก (2) ดาวน์โหลด
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ก (1) ดาวน์โหลด
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก ดาวน์โหลด
หลักสูตร
แนวทางการจัดกิจกรรม ดาวน์โหลด
คู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ดาวน์โหลด
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ดาวน์โหลด
หลักสูตรการมองเห็น ดาวน์โหลด
หลักสูตรสาขาบกพร่องทางการได้ยิน ดาวน์โหลด
หลักสูตรสาขาบกพร่องทางสติปัญญา ดาวน์โหลด
หลักสูตรสาขาร่างกาย ดาวน์โหลด
หลักสูตรออทิสติก ดาวน์โหลด

 

ระเบียบการรับสมัคร

  สิทธิคนพิการตามกฎหมาย

  ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

  ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

  ติดต่อเรา

  แผนที่

 

 

 

 เริ่ม 01/08/2557

 คุณเข้าชมลำดับที่

Free Hit Counters


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 
Tel : 0-2147-5244  Fax : 0-2147-5244
 
Email : nbp.sec@hotmail.com www.nonthaburispc.com