"แบ่งปันรอยยิ้ม    แม่พิมพ์คุณภาพ"

 

 

นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยการ

 

 
 

 
 

 


ประวัติศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ประวัติศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

         ศูนย์การศึกษา พิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะเริ่มการให้บริการได้จัดตั้งอยู่ในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๗/๒๐ หมู่ ๒ ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ พร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่คนพิการในจังหวัดนนทบุรี โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรีทั้ง ๓ เขต ในการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมต่อมาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับความกรุณาจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายลำพอง นามพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช ให้ใช้พื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช (เดิม) เป็นที่ตั้งสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

         ที่ ตั้ง ๑๑๑ หมู่ ๑ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐ – ๒๑๔๗ – ๕๒๔๔ โทรสาร ๐ – ๒๑๔๗ – ๕๒๔๔ E – mail : nbp.sec@hotmail.com Website : www.nonthaburispc.com เพื่อบริการทางการศึกษาแก่คนพิการ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ พร้อมของคนพิการสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่คนพิการในจังหวัดนนทบุรี โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรีทั้ง ๓ เขต ในการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วม


         ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มี นายจงกล บัวเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีรักษาการตำแหน่งผู้บริหารศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี


         ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ มี นายประดิษฐ์ สมบุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี รักษาการตำแหน่งผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี


         ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มี นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ระเบียบการรับสมัคร

  สิทธิคนพิการตามกฎหมาย

  ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

  ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

  ติดต่อเรา

  แผนที่

 

 

 

 เริ่ม 01/08/2557

 คุณเข้าชมลำดับที่

Free Hit Counters


 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 
Tel : 0-2147-5244  Fax : 0-2147-5244
 
Email : nbp.sec@hotmail.com www.nonthaburispc.com