"แบ่งปันรอยยิ้ม    แม่พิมพ์คุณภาพ"

 

 

นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยการ

 

 
 

 
 

 


พันธกิจ

พันธกิจ

๑.ให้บริการทางการศึกษาแก่คนพิการอย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษทาง การศึกษา

๒.ประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายให้บริการทุกภาคส่วนของสังคม

๓.ส่งเสริมจัดการศึกษาด้วยกระบวนการและรูปแบบที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

๔.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ระเบียบการรับสมัคร

  สิทธิคนพิการตามกฎหมาย

  ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

  ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

  ติดต่อเรา

  แผนที่

 

 

 

 เริ่ม 01/08/2557

 คุณเข้าชมลำดับที่

Free Hit Counters


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 
Tel : 0-2147-5244  Fax : 0-2147-5244
 
Email : nbp.sec@hotmail.com www.nonthaburispc.com